Idź do

Archiwalia

BgPN posiada także zbiór archiwaliów, który składa się z opracowań naukowych, maszynopisów prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich oraz sprawozdań, raportów i analiz sporządzanych na potrzeby własne. Są to cenne pozycje, które dokumentują funkcjonowanie Parku i historię poznania przyrody babiogórskiej. W skład biblioteki wchodzą również mapy, rękopisy, wycinki prasowe, zdjęcia, pocztówki i widokówki. Pracownicy Parku starają się, aby ciągle uzupełniać zbiory o ciekawe i cenne pozycje.
Obecnie Babiogórski Park Narodowy posiada bibliotekę fachową, która pomaga w realizacji zadań Parku oraz służy potrzebom doskonalenia zawodowego pracowników. Jej zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych oraz ich udostępnianie i prowadzenie działalności informacyjnej.
Biblioteka mieści się w Budynku Dyrekcji Babiogórskiego Parku Narodowego.

Z księgozbioru można skorzystać w środy w godz. od 10.00 do 14.00 oraz w inne dni po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (dnia, godziny) tel. 33 8775-110, wew. 18.