Idź do

Deklaracja dostępności Babiogórskiego Park Narodowego



Wstęp Deklaracji

Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Data publikacji strony internetowej: 30.12.2023
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.02.2024

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

 • Niektóre informacje przekazywane za pomocą zdjęć, grafik, wykresów itp. mogą być niedostępne cyfrowo dla osób nieposługujących się wzrokiem,
 • Strona może zawierać trudno zrozumiałe treści specjalistyczne,
 • część pblikowanych załączników jest jeszcze w trakcie dostosowywania do wymogów dostępności, 
 • w późniejszym czasie zostanie wykonana transkrypcja publikowanych filmów dla osób niesłyszących,
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 12.02.2024
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 12.02.2024

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Babiogórski Park Narodowy, 34-222 Zawoja 1403 Współrzędne Dyrekcji Parku: 49.61190N 19.51828E tel. +48 507 784 217 tel. +48 507 785 514 tel. +48 (33) 877 67 02 fax: +48 (33) 877 55 54 e-mail: park@bgpn.pl Wystawa Stała tel. +48 503 596 650
Do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Piotr Kozina , e-mail piotrk@bgpn.pl , telefon 881820976
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:
 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do  Babiogorskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zawoi, Zawoja 1403, 34-222 Zawoja. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście dla osób niepełnosprawnych do budynku dyrekcji Parku jest możliwe jedynie na poziomie parteru przy wykorzystaniu windy dla osób niepełnosprawnych zainstalowanej przy wjeździe, na teren tarasu. Istnieje możliwość przemieszczania się po salach wystawy stałej, a po ustawieniu  przygotowanych ruchomych pomostach jest możliwość przejazdu wózkiem do części biur zlokalizowanych na parterze, gdzie możliwa jest obsługa osób niepełnosprawnych.
 2. W dyrekcji Parku przy wejściu głownymzamontowano urządzenie Totupoint informujace głosowo  za pomocą dedykowanej aplikacji o rozmieszczeniu pomieszczeń. Zamontowane są tablice informacyjne z oznakowaniem kierunków poruszania się po budynku.
 3. W pomieszczeniach kancelarii leśniczych: budynek zespołu garaży z warsztatem przy parkingu oraz w osadach mieszkalnych nie ma możliwości zapewnienia obsługi osób niepełnosprawnych. Obsługę można realizować w budynku dyrekcji Parku.
 4. Brak windy na pierwsze pietro, miejscami zwiężające się korytarze, i wąskie drzwi do niektórych pomieszczeń biurowych (stary budynek wpisany do Gminnego Rejestru Zabytków)
 5. Pochylnie ruchome wykonane z drewna, umożliwiają przejazd wózkiem z Sali z panoramą do pomieszczeń w części biurowej. Obsługa klientów na poziomie parteru.
 6.  Przy budynku dyrekcji BPN jest wyznaczony parking dla osób niepełnosprawnych.