Idź do
NFOŚiGW

Zakup pojazdów zeroemisyjnych oraz punktów i stacji ładowania dla Babiogórskiego Parku Narodowego

W ramach programu priorytetowego "Różnorodność biologiczna, edukacyjna i monitoring środowiska", realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Babiogórski Park Narodowy uzyskał dofinansowanie na realizacje przedsięwzięcia "Zakup pojazdów zeroemisyjnych oraz punktów i stacji ładowania dla Babiogórskiego Parku Narodowego". Podpisana w dniu 4 listopada 2022 r. umowa nr 3279/2022/Wn06/OP-PO-FN/D o dofinansowanie w formie dotacji jest częścią dedykowanego parkom narodowym programu "ElektroParki - elektromobilność w parkach narodowych", którego celem jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza oraz zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez dofinansowanie zakupu przez parki narodowe pojazdów zeroemisyjnych oraz punktów i stacji ładowania. W dniu 24 marca 2023 r. zawarto aneks do w/w umowy wydłużający okres realizacji do 31.08.2024 r. Przewidywany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia w Babiogórskim Parku Narodowym wynosi 442 385,00 zł, przy czym wysokość dotacji wynosi 398 706,00 zł. Dofinansowanie NFOŚiGW obejmuje 90% kosztów zakupu samochodu bądź stacji ładowania oraz 100% kosztów ich oznakowania.
Realizując zapisy umowy Babiogórski Park Narodowy planuje następujące działania:
 • zakup samochodu zeroemisyjnego typu minivan;
 • zakup samochodu zeroemisyjnego typu SUV z napędem 4 x 4;
 • wykonanie punktu ładowania pojazdów na potrzeby własne;
 • wykonanie ogólnodostępnej stacji ładowania.
W styczniu 2024 r. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Babiogórski Park Narodowy zakupił samochód zeroemisyjny Subaru Solterra. Kwota zakupu: 245 877,00 zł. Kwota dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony środowiska wynosi: 221 627,55 zł.

Dla Babiej Góry - cykl wydarzeń mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez obchody jubileuszu powstania Babiogórskiego PN

Cel główny:
Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych mających największy wpływ na realizację polityk: ekologicznej, energetycznej i klimatycznej państwa;
Cele szczegółowe:
 • upowszechnianie wiedzy z zakresu klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
 • kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży,
 • aktywizacja społeczna - budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze klimatu, ochrony
 • środowiska i zrównoważonego rozwoju,
 • edukacja i kształcenie kadr administracji publicznej w zakresie transformacji energetyczno-klimatycznej.
Projekt o nazwie "Dla Babiej Góry" zakłada rozpropagowanie działania instytucji delegowanych do ochronyprzyrody na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego w 70-tą rocznicę jego funkcjonowania. W tym okresie zmieniła się nie tylko jego powierzchnia, ale także i forma prawna, wzrosło znaczenie powiązania Parku z jego społecznym otoczeniem. Większe znaczenie zdobyła popularyzacja wiedzy i koniecznością stało się kształtowanie postaw przyjaznych środowisku. Zmieniło się podejście do działań ochronnych oraz sposób gospodarowania terenem. Wzrosło znaczenie udostępniania Parku. Podobnie, jak i Babiogórski PN, tak i inne parki narodowe stają przed coraz to nowymi wyzwaniami. Zaplanowane w niniejszym projekcie działania służyć będą szerzeniu wiedzy o ich funkcjonowaniu, specyfice oraz wymianie doświadczeń, do których skłania 70 letnie doświadczenie, będą tym samym stanowić wprowadzenie do głównego filaru projektu, którym będzie konferencja naukowa.

Ochrona przed pożarami: zakup sprzętu ppoż., sprzętu gaśniczego, systemu wykrywania pożarów

Umowa Nr 1463/2023/Wn06/OP-po/D z dnia 05 października 2023r. na zadanie:
"Ochrona przed pożarami: zakup sprzętu ppoż., sprzętu gaśniczego, systemu wykrywania pożarów".
 • Kwota dotacji: 1 151 600,00zł.
 • Czas realizacji: rozpoczęcie IV kwartał 2023r., zakończenie IV kwartał 2024r.
Babiogórski Park Narodowy w ramach realizacji projektu w dniu 25.10.2023r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia Publicznego ZP 20/2023 na dostawę sprzętu ppoż.
Zamówienie podzielono na 3 części:
 • część I: zakup zbiorników na wodę 400 ? 700 litrów z portem ssącym umieszczonym w płaszczyźnie przedniej i portem do wypełniania górnej płaszczyzny połączony  z podstawą pick-upa za pomocą kilku punktów kotwiczenia wraz z pompą tłoczącą z kpl. Węży montowaną na pick-upie - 2 szt.
 • część II: zakup plecaków z wyposażeniem. Plecak typu BAG 4H do pożarów lasów i traw wraz z wyposażeniem: 4 x wąż OSW 25/20 ŁA seria 400, 2 x prądownica prosta z regulacją strumienia 25, 2 x zawór liniowy 25, 1 x rozdzielacz C/DDD, 1 x przełącznik 52/25 - 8 szt.
 • część III: zakup składanego zbiornika o dużej pojemności 35 000 litrów, służący do gaszenia pożarów z pokładu śmigłowca lub jako bufor wodny do gaszenia pożarów z ziemi. Konstrukcja wykonana z lekkiego stopu i stali nierdzewnej, co pozwala na rozstawienie zbiornika przez jedną osobę w krótkim czasie. Zbiornik wyposażony w kolanko z końcówką umożliwiające napełnienie oraz zawór spustowy w dolnej części zbiornika - 2 szt.
W dniu 08.11.2023r. unieważniono postępowanie w cz. I i cz. III z powodów proceduralnych.

W drodze postępowania w dniu 15.11.2023r. wyłoniono dostawcę dla cz. II. firmę KADIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wólczyńska 290, 01-919 Warszawa
Cena 22 956,72 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 72/100 groszy).
Okres gwarancji jakości: 24 miesiące

Ponowiono postępowanie w cz. I i cz. III - ZP 24/2023 i ogłoszono na stronie: bgpn.pl w dniu 13.11.2023r.

Zakup pilarek:

Postępowanie przeprowadzono w drodze zapytania ofertowego. Ogłoszono na stronie w dniu 27.10.2023r.
W dniu 13.11. 2023r. dokonano wybory dostawcy.
Dostawa będzie realizowana przez: F.H.U. OGRODNIK, Roman Wilk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6,34-200 Sucha Beskidzka

W ramach realizacji umowy przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup fabrycznie nowego, nieużytkowanego bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego w funkcje lotów autonomicznych (dron) wraz ze szkoleniem NTST-05.
Zapytanie umieszczono na stronie internetowej Parku w dniu 03.11.2023r. Trwa procedura sprawdzania złożonych ofert.

Ochrona siedlisk przyrodniczych i cennych gatunków ptaków w Babiogórskim Parku Narodowym na obszarach Natura 2000 Ostoja Babiogórska i Babia Góra

Babiogórski Park Narodowy otrzymał finansowanie w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. "Ochrona siedlisk przyrodniczych i cennych gatunków ptaków w Babiogórskim Parku Narodowym na obszarach Natura 2000 Ostoja Babiogórska i Babia Góra" zgodnie z umową nr 1328/2023/Wn06/OP-wk/D z dnia 04.08.2023 r.
 • Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 811 166,00 zł
 • Kwota dotacji: do 730 049,00 zł      
Babiogórski Park Narodowy posiada ustanowiony Plan Ochrony, w którym określone są między innymi zagrożenia dla siedlisk i gatunków zwierząt. Wśród zagrożeń są wyszczególnione: niezgodność składu gatunkowego oraz struktury przestrzennej i wiekowej drzewostanów z siedliskiem, uszkodzenia odnowień i młodników przez jeleniowate oraz zniekształcenie ilościowej i jakościowej struktury zasobów martwego drewna oraz jego przestrzennego rozmieszczenia. Babiogórski Park Narodowy podejmuje działania na rzecz ograniczenia zagrożeń, w tym wspieraniu udziału jodły na siedliskach leśnych co sprzyja przebudowie i przemianie drzewostanów oraz zakładanie powierzchni biocenotycznych, na których będzie zwiększony udział martwego drewna oraz powstaną korzystne warunki dla bytowania ptaków, w tym ptaków będących przedmiotami ochrony na obszarze Natura 2000 Babia Góra.

W ramach przedsięwzięcia będą przeprowadzone następujące działania:
 1. Odnowienia luk i przerzedzeń w drzewostanach.
 2. Zabezpieczanie upraw i odnowień naturalnych przed zgryzaniem przez jeleniowate.
 3. Utrzymywanie, tworzenie i monitoring powierzchni biocenotycznych.
 4. Działania informacyjno-promocyjne.
W pierwszym półroczu 2024 r. zrealizowano część działania przewidzianą do wykonania w II kwartale br. o nazwie  – odnowienia luk i przerzedzeń w drzewostanach.

W ramach tego działania wykonano następujące zadania:
 • 1.1. Odnowienia luk i przerzedzeń w drzewostanach sadzonkami Jd z zakrytym systemem korzeniowym – 3,55 ha.
 • 1.2. Odnowienia luk i przerzedzeń w drzewostanach sadzonkami Jd z odkrytym systemem korzeniowym – 5,00 ha.
 • 1.3. Odnowienia luk i przerzedzeń w drzewostanach – poprawki – 1,00 tys. szt.
 • 1.4. Odnowienia luk i przerzedzeń w drzewostanach – uzupełnienia – 4,00 tys. szt.