Idź do

Polityka prywatności

Właścicielem serwisu https://bgpn.gov.pl jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. W celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania  treści zamieszczanych na stronie internetowej Babiogórskiego Parku Narodowego wykorzystuje się pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Są to niewielkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, które zapisywane są na Państwa urządzeniach podczas odwiedzin naszej strony internetowej i aktualizowane podczas kolejnych wizyt. Pliki cookies stosujemy w celu dostosowania naszego serwisu do Państwa potrzeb, poprawnego działania strony internetowej, jak również w celach statystycznych.
Na stronie internetowej https://bgpn.gov.pl stosujemy pliki cookies:
 • cookies „stałe” – są to pliki trwałe, które pozostają w pamięci urządzenia użytkownika do czasu ich ręcznego usunięcia.
 • cookies „sesyjne” – są to pliki  tymczasowe, które są przechowywane w pamięci przeglądarki i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki.
 • cookies analityczne/statystyczne – są to pliki pochodzące z narzędzi analitycznych Google i służą do zbierania informacji i prowadzenia statystyk dotyczących źródeł, z jakich użytkownik odwiedzał stronę, na jakie strony się kierował, do których usług się kierował itp.
W celu ograniczenia stosowania plików cookies w większości przeglądarek internetowych można zmienić ustawienia związane z „ciasteczkami”, można kasować pliki cookies z dysku urządzenia, blokować przesyłane pliki lub ustawić ostrzeżenie informujące o możliwości ich zapisania na urządzeniu. Nie dokonanie zmian w ustawieniach przeglądarki oznacza akceptację stosowania „ciasteczek”.

Babiogórski Park Narodowy dokłada wszelkich starań, by chronić prywatność użytkowników i bezpieczeństwo przetwarzania ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników. Dane osobowe użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.). Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to przysługuje mu prawo do jej wycofania w każdej chwili.

Informacje podawane przez użytkowników  w formularzach w sekcji „Załatw sprawę” celu kontaktu będą przetwarzane będą w Babiogórskim Parku Narodowym z siedzibą w Zawoi. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych lub kontaktowych dotyczących konkretnych usług i wykorzystywane wyłącznie do tych usług. Park będzie się z Państwem kontaktował za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pomocą poczty tradycyjnej, w zależności od wskazanego przez Państwa sposobu komunikacji.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz petycji

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi, 34-222 Zawoja 1403; NIP 552-171-36-27, Regon 122462192.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:  iodo@bgpn.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora, z dopiskiem „Inspektor ODO”.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniesionej skargi, wniosku  oraz petycji - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – Obowiązek ten wynika z aktów prawnych:
    • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego;
    • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
    • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
   2. art. 6 ust. 1 lit. e RODO – w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO, ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku podania niewymaganych przepisami prawa danych dodatkowych, np. numer telefonu lub adres e-mail, traktujemy ich podanie jako wyraźne działanie, że wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb ułatwiających kontakt w celu załatwienia sprawy.
  4. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów lub mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym świadczącym dla administratora usługi informatyczne, prawnicze oraz wykonawcom usług pocztowych. Ponadto, jeżeli Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi okaże się podmiotem niewłaściwym do rozpatrzenia Państwa sprawy, zostanie ona przekazane organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  6. Posiadają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   • dostępu do swoich danych;
   • sprostowania / poprawiania swoich danych;
   • ograniczenia przetwarzania danych;
   • sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • usunięcia danych;
    W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
  8. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków lub w ustawie z dnia 5 września 2014 r. o petycjach jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów prawa; z wyjątkiem danych dodatkowych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji i skutkuje pozostawieniem ich bez rozpoznania.

Dodatkowe informacje

Serwis zwiera odnośniki i linki do innych stron internetowych. Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu użytkownicy akceptują zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie serwisu.