Idź do
Fundusz Lesny

Fundusz leśny - dofinansowanie

Działania ochronne Babiogórskiego Parku Narodowego w roku 2023 były w znacznej części dofinansowane ze środków funduszu leśnego na podstawie Umowy nr MZ.0290.1.1.2023 zawartej w dniu 26 czerwca 2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Babiogórskim Parkiem Narodowym.
Wartość wykonanych działań ochronnych objętych umową wyniosła 1 296 179,37 zł.
W ramach umowy wykonano następujące działania ochronne i sprzęt do ich realizacji:
 1. Hodowla materiału sadzeniowego na szkółce leśnej o powierzchni 0,50 ha,
 2. Usuwanie roślin przeszkadzających w rozwoju upraw i odnowień naturalnych - 0,88 ha,
 3. Przygotowanie drewna do mineralizacji po uprzednim okorowaniu - 19,04 m3,
 4. Dolesienie luk i przerzedzeń - 3,30 ha,
 5. Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w uprawach, odnowieniach naturalnych i młodnikach czyszczeń wczesnych - 2,00 ha,
 6. Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w młodnikach o charakterze czyszczeń późnych - 16,85 ha,
 7. Wykonanie uzupełnień sadzonkami jodły - 400 szt.,
 8. Wykonanie poprawek sadzonkami jodły - 600 szt.,
 9. Regulacja składu gatunkowego oraz struktury przestrzennej i wiekowej drzewostanów o charakterze trzebieży - 280 m3,
 10. Ograniczenie liczebności kornika drukarza (Ips typographus) i rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus) z zastosowaniem pułapek feromonowych - 210 pułapek feromonowych,
 11. Wspomaganie procesu przebudowy drzewostanów przez ograniczenie czynników mogących doprowadzić do gwałtownego rozpadu sztucznych drzewostanów świerkowych oraz spowolnienie procesu rozpadu drzewostanów świerkowych poprzez usunięcie posuszu czynnego i wiatrołomów - 6000,00 m3,
 12. Usuwanie odpadów z obszaru Parku zebranych do kontenerów w okresie od 1 maja do 31 października 2023 r.,
 1. Usuwanie powalonych drzew ze szlaków turystycznych oraz obalanie drzew zagrażających bezpieczeństwu turystów, z przesunięciem ich poza szlaki - 153 rg,
 2. Wykonanie atestu urządzeń zapewniających bezpieczeństwo turystów na szlaku żółtym oraz dodanie jednej klamry,
 3. Usuwanie zanieczyszczeń z obszaru Parku (wynajem, instalacja i obsługa przenośnych toalet oraz kabin sanitarnych) w okresie od 1 marca do 10 grudnia 2023 r.,
 4. Utrzymanie drożności szlaków turystycznych przez przycinanie pędów kosodrzewiny - 109 rg,
 5. Remont nawierzchni odcinka żółtego szlaku turystycznego wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem inwestorskim - 500 mb,
 6. Wykonanie i montaż w ternie map turystycznych - 10 szt.,
 7. Zakup młotowiertarki i wierteł do betonu - 1 kpl,
 8. Zakup agregatu prądotwórczego - 2 szt.,
 9. Zakup ostrzałki do noży strugarek - 1 szt.,
 10. Wykonanie i montaż w ternie ławek drewnianych - 10 szt.
Realizacja działań ochronnych finansowanych ze środków funduszu leśnego przyczyniła się do zachowania walorów przyrodniczych i kulturowych Babiogórskiego Parku Narodowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa turystów zwiedzających Park.