Idź do
RODO - klauzule
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
w związku z rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz petycji
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi, 34-222 Zawoja 1403; NIP 552-171-36-27, Regon 122462192.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:  iodo@bgpn.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora, z dopiskiem „Inspektor ODO”.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniesionej skargi, wniosku  oraz petycji - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie: 
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – Obowiązek ten wynika z aktów prawnych: 
   • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego;
   • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;      
   • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. 
  • art. 6 ust. 1 lit. e RODO – w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO, ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku podania niewymaganych przepisami prawa danych dodatkowych, np. numer telefonu lub adres e-mail, traktujemy ich podanie jako wyraźne działanie, że wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb ułatwiających kontakt w celu załatwienia sprawy.
 4. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów lub mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym świadczącym dla administratora usługi informatyczne, prawnicze oraz wykonawcom usług pocztowych. Ponadto, jeżeli Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi okaże się podmiotem niewłaściwym do rozpatrzenia Państwa sprawy, zostanie ona przekazane organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
 6. Posiadają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • dostępu do swoich danych;
  • sprostowania / poprawiania swoich danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • usunięcia danych; na zasadach i warunkach określonych w RODO.
  • W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków lub w ustawie z dnia 5 września 2014 r. o petycjach jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów prawa; z wyjątkiem danych dodatkowych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji i skutkuje pozostawieniem ich bez rozpoznania.
Liczba odwiedzin:
36
Podmiot udostępniający informację:
Babiogórski Park Narodowy
Informację wytworzył:
System
Informację opublikował:
Piotr Kozina
Data publikacji:
29.12.2023
Data pierwotnej publikacji:
22.11.2023 23:20:50
Data ostatniej modyfikacji:
29.12.2023 10:20:23
Data przeniesienia do archiwum:
Brak danych
29.12.2023 10:20:23
Piotr Kozina - Edycja artykułu
22.11.2023 23:20:50
System - Publikacja artykułu
Stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020